Regulamin konkursu „Znajdź Złotego Zajączka LINDT”


 

  

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Znajdź Złotego Zajączka LINDT” zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród i wydającym nagrody jest Brand Strategy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska  14, 00-561 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598032, posiadająca NIP: 7010542539, nr REGON: 363562580 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od godz. 00:01 dnia 4 kwietnia  2019 roku do godz. 23:59 dnia 17 kwietnia  2019 roku.

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Lindt & Sprungli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000128684, posiadającej NIP: 9510024441, nr REGON: 010483864 i kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000,00 zł , zwanej dalej „Lindt”, oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora oraz Lindt przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy agencji reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

1.6. Niniejszy Regulamin, określający zasady uczestnictwa w Konkursie jest udostępniony na stronie internetowej: www.zlotyzajaczeklindt.pl

1.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).  

 

§ II. DEFINICJE

2.1. Konkurs – Konkurs „Znajdź Złotego Zajączka LINDT” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2.3. Strona Internetowa – strona dedykowana aktywacji konkursowej znajdująca się pod adresem: www.zlotyzajaczeklindt.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy do Konkursu.

2.4. Formularz Zgłoszeniowy – formularz, poprzez który Uczestnik może wysłać swoje Zgłoszenie Konkursowe w ramach organizowanego Konkursu i zarejestrować się na stronie internetowej www.zlotyzajaczeklindt.pl, zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Konkursu, udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu w niniejszym Regulaminie, w tym złożyć oświadczenie co do spełnienia przez niego wymagań, o których mowa w ustępie 3.1.

2.5. Zgłoszenie Konkursowe – dokument będący Formularzem Zgłoszeniowym zawierający imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz Odpowiedź na Pytanie konkursowe i Zadanie Konkursowe.

2.6. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w § 3 1 Regulaminu.

2.7. Pytanie Konkursowe – pytanie zadawane na Stronie Internetowej dotyczące dokładnej liczby Złotych Zajączków LINDT Gold Bunny znajdujących się na materiałach graficznych ujawnianych na Stronie Internetowej lub wskazanych na Stronie Internetowej stronach partnerskich i innych mediach (w tym TV) każdego dnia w okresie trwania Konkursu.

2.8. Odpowiedź Konkursowa – odpowiedź na Pytanie Konkursowe zadane na Stronie Internetowej.

2.9. Zadanie Konkursowe – przesłanie zdjęcia i/lub opisu własnego kreatywnego pomysłu na wielkanocną kryjówkę  dla czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny . Zdjęcie nadesłane wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym musi  być własną pracą autora i stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz obrazować produkt w postaci Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny, tj. realny produkt.

2.10. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w § 6.1. Regulaminu jest laureatem jednej z Nagród.

2.11. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania opisane w treści Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursu. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

2.12. Nagroda – nagroda przyznawana po zakończeniu każdego dnia Konkursu.  

 

§ III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziałuw Konkursie spełniają łącznie wszystkie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 1.5 Regulaminu :

a) ukończyły 18 lat,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa powyżej, która w terminie określonym w § IV zarejestruje się na stronie internetowej www.zlotyzajaczeklindt.pl dokonując Zgłoszenia Konkursowego i jako Uczestnik Konkursu zaakceptuje Regulamin Konkursu, udzieli zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu w niniejszym Regulaminie oraz weźmie udział w Konkursie w sposób określony poniżej, w tym złoży oświadczenie co do spełnienia przez niego wymagań, o których mowa w ustępie 3.1.

3.3. Złożenie oświadczenia w zakresie spełnienia łącznie wszystkie warunków przez Uczestnika nastąpi poprzez zaznaczenie przygotowanego w tym celu pola (tzw. „checkboxa”) na Stronie Internetowej – zgoda ta jest  dobrowolna jednakże jest konieczna dla wzięcia udziału w Konkursie.  

 

§ IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.

4.2. Każdego dnia o godzinie 00:01 w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.a Stronie Internetowej publikowane będzie nowe Pytanie Konkursowe.

4.3 Odpowiedź Konkursowa musi dotyczyć Pytania Konkursowego ujawnionego na Stronie Internetowej w dniu wysłania Zgłoszenia Konkursowego. Odpowiedź Konkursowa musi zostać przesłana w godzinach 00:01 – 23:59 każdego dnia, w którym opublikowane zostało nowe Pytanie Konkursowe.4.4. Zgłoszenie Konkursowe polega na:

a) przesłaniu Odpowiedzi Konkursowej polegającej na określeniu dokładnej liczby Złotych Zajączków LINDT Gold Bunny znajdujących się na materiałach graficznych ujawnianych każdego dnia trwania Konkursu na Stronie Internetowej lub wskazanych na Stronie Internetowej stronach partnerskich lub w innych media (w tym TV) oraz

b) przesłaniu Zadania Konkursowego polegającego na przesłaniu zdjęcia obrazującego kreatywny pomysł na kryjówkę dla czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny; zdjęcie nadesłane wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym musi być stworzone wyłącznie i osobiście przez jego autora i stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz obrazować produkt w postaci czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny (tj. realny produkt), a nie internetowa kryjówka dla grafiki Złotego Zajączka LINDT. oraz

c) przeslaniu Formularza Zgłoszeniowego.

Spełnienie warunku opisanego w § 4.4 punkt a) Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla wzięcia udziału w Konkursie, przy czym podana wartość (liczba ukrytych Złotych Zajączków LINDT Gold Bunny ) musi być prawidłowa, aby praca nadesłana zgodnie z § 4.4 punkt b) Regulaminu została zakwalifikowana do Konkursu przez Komisję Konkursową. Niespełnienie warunku opisanego w § 4.4 punkt a) Regulaminu, w tym polegające na wskazaniu nieprawidłowej liczby Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny powoduje niezakwalifikowanie Zgłoszenia do Konkursu.

4.5. Pełne Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać zarówno Odpowiedź konkursową, jak i Zadanie Konkursowe oraz Formularz Zgłoszeniowy

4.6. Zgłoszenia Konkursowego można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej. Po przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego.

4.7. Zgłoszenie Konkursowe zatwierdza Komisja Konkursowa.

4.8. Zadanie Konkursowe musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, i w szczególności:

nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię, ani honor innej osoby;

• nie może zachęcać do dyskryminacji lub nienawiści wobec osoby lub osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę lub wyznanie;

• nie może stanowić groźby wobec osoby lub grupy osób;

• nie może zawierać treści natury pornograficznej, pedofilskiej, ani innych treści naruszających zasady moralności;

• nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa, aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych lub zbrodni wobec ludzkości;

• nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;

• nie może zawierać treści natury politycznej;

• nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków towarowych lub chronionych symboli, praw autorskich, ani praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki LINDT, wizerunków lub nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

• nie może zawierać wizerunku, ani żadnych innych danych osobowych osób trzecich, chyba że Uczestnik dostarczy Organizatorowi pisemną zgodę na udostępnienie przez Organizatora lub Lindt wizerunku tej osoby na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przed otrzymaniem Nagrody.

• nie może promować działań lub produktów konkurencyjnych w stosunku do Lindt.

4.9. Zadanie Konkursowe może zawierać nawiązanie do produktów marki LINDT Gold Bunny.

4.10. Uczestnik musi posiadać pełnię osobistych i majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego o którym mowa w § 4.4. lit. b), a także udzielić nieodpłatnie licencji niewyłącznej Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

§ V. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie łącznie 140 Nagród dla  Zwycięzców Konkursu (tj. przyznanych zostanie po 10 nagród w każdym dniu trwania Konkursu).

5.2. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na żadną inną formę gratyfikacji.

5.3. Nagrodami w Konkursie są zestawy Złotych Zajączków Lindt Gold Bunny o wartości 91,05 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy) brutto każdy zestaw.

5.4. Wysyłka Nagród nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia wyników każdego dnia Konkursu i po spełnieniu się warunków, o których mowa w ustępach 6.4. i 6.5. Regulaminu.

5.5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.  

 

§ VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1. Dzień po zakończeniu każdego dnia Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze 10 zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych. Wybierając zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

• Poprawność Odpowiedzi Konkursowej:

• Zgodność Zadania Konkursowego z tematyką Konkursu;

• Kreatywność Zadania Konkursowego;

• Oryginalność Zadania Konkursowego ;

6.2. Ogłoszenie wyników każdego dnia trwania Konkursu nastąpi o godz. 18.00 dnia następnego.

6.3. Prawidłowe Odpowiedzi na Pytania konkursowe oraz imiona Zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

6.4. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową na zawarty w ich Zgłoszeniach Konkursowych adres e-mail.

6.5. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca Konkursu musi zastosować się do instrukcji, zwanej dalej „Instrukcją”, podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6.4 Regulaminu, zwanym dalej „Zawiadomieniem”, podając wszystkie informacje wskazane w Zawiadomieniu w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje potrzebne do wydania Nagrody, w tym PESEL lub NIP, adres Urzędu Skarbowego.

6.6. W przypadku braku odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu na Zawiadomienie w terminie określonym w § 6.5 Regulaminu lub w przypadku niepodania wszystkich danych wskazanych w Zawiadomieniu lub podania nieprawidłowego adresu lub danych, Nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę Konkursu wybranego przez Komisję Konkursową.

6.7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takie nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.8. Organizator  zobowiązuje się ustanowić na rzecz Zwycięzców Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)  i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

 

§ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych („Administrator”) Uczestników udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Konkursie jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych („Dane Osobowe”) oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

7.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

7.3. W związku z prowadzeniem Konkursu, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wizerunek, jeśli zostanie utrwalony w Zadaniu Konkursowym.

7.4. W związku z prowadzeniem Konkursu, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Zwycięzców Konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer PESEL lub NIP, numer dowodu osobistego oraz organ wydający dowód, numer telefonu oraz wizerunek, jeśli zostanie utrwalony w Zadaniu Konkursowym.

7.5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w następujących celach:

w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, przekazania im Nagród, opublikowania wyników na Stronie Internetowej, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Konkursem;

w celu zawarcia i wykonania umowy licencji, o której mowa w § 8.1 Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową licencji;

w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora przez odpowiednie przepisy prawa w tym opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (tj. opublikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej oraz na portalach społecznościowych Lindt w celu promocji i reklamy produktów Lindt, dochodzenia ewentualnych roszczeń Organizatora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Organizatora, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

7.8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7.9. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być w szczególności: (i)podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją Konkursu np. podmioty świadczące obsługę informatyczną, księgową, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; (ii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. właściwe urzędy skarbowe).7.10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.7.11. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 7.3. i 7.4. jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

7.13. Jeżeli w Zadaniu Konkursowym znajdzie się wizerunek lub jakiekolwiek inne dane osobowe osób innych niż Uczestnik, Uczestnik pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Konkursie, zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania i, na żądanie Organizatora, przedstawienia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tych osób.  

 

§ VIII. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i Lindt, bez wynagrodzenia, licencji nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania ze zgłoszonego  Zadania Konkursowego, stanowiącego utwór na następujących polach eksploatacji:

•  utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, elektroniczną, laserową, fotograficzną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci - – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych Organizatora (w szczególności w mediach społecznościowych takich jak, lecz nie wyłącznie, Facebook i Instagram),

•  wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem powyżej, wszelkie rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych Organizatora (w szczególności w mediach społecznościowych takich jak, lecz nie wyłącznie, Facebook i Instagram)

•  wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy produktów Lindt, w celach archiwalnych, użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono.

8.2 Jeżeli udzielenie licencji do Zadania Konkursowego, w zakresie określonym powyżej, wymagałoby dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych – Uczestnik podejmie niezwłocznie takie czynności, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.3. Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

8.4. Uczestnik nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego przez Organizatora, ani decydowania o pierwszym udostępnieniu Zadania Konkursowego publiczności.

8.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o formie i czasie emisji Zadania Konkursowego (w całości lub w części, w postaci dowolnie wybranych fragmentów), do zestawienia Zadania Konkursowego z innymi utworami oraz do dokonywania modyfikacji Zadania Konkursowego.

8.6. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej, o których mowa w zd. 1 zostaną spełnione przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wskazanych powyżej, Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.  

 

§ IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Znajdź Złotego Zajączka LINDT” lub drogą mailową na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Znajdź Złotego Zajączka LINDT”;

b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).

9.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

9.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

9.5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

9.7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.  

 

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

10.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

10.3. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, jednak każdorazowo zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

10.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.zlotyzajaczeklindt.pl